voorwaarden >        
 
"Bij Klikhosting luisteren ze niet alleen naar je klachten, maar ook naar je vragen" - Leon, kuunders.info
 
 
     
  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KLIKHOSTING.NL

Hieronder vindt u de voorwaarden voor uw overeenkomst met klikhosting.nl. Door het aangaan van een hosting relatie met klikhosting.nl zijn alle hosting betrekkingen tussen klikhosting.nl en haar cli?ten onderworpen aan deze leverings- en verkoopvoorwaarden hosting-pakket, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

1. DEFINITIES
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Klikhosting.nl wordt gesloten.
Producten en diensten van Klikhosting.nl: de door Klikhosting.nl te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID
Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, verkoop, leverantie en dienst van of met Klikhosting.nl.
De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de opdrachtgever aanvaard door aanvaarding van de aanbieding c.q. door de totstandkoming van de met Klikhosting.nl gesloten overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen, met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden. Klikhosting.nl aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever naar andere voorwaarden.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Klikhosting.nl gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Klikhosting.nl schriftelijk anders is vermeld.
Een aanbieding of offerte gedaan door Klikhosting.nl heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.
De overeenkomst komt tot stand indien binnen de gestelde termijn van 14 dagen de aanbieding of offerte ondertekend door de opdrachtgever in het bezit is van Klikhosting.nl.
Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verlangde wijzigingen en/of aanvullende afspraken die van de aanvaarding afwijken, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en door Klikhosting.nl uitdrukkelijk zijn aanvaard.

4. DUUR EN BEËINDIGING
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Tenzij Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van deze periode de Overeenkomst (of een individuele domeinnaam) opzegt, wordt dit na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.
Opdrachtgever mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder een maand opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.
Het vorige lid geldt alleen indien Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Indien Opdrachtgever wel vanuit beroep of bedrijf handelt, geldt een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de duur van de Overeenkomst.
Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook per e-mail, via het klantaccount (controlepaneel) en schriftelijk opzeggen.
Indien na bendiging blijkt dat Opdrachtgever meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van bendiging, zal Leverancier het verschil binnen 30 dagen restitueren.
Bij opzegging, bendiging of ontbinding om welke reden dan ook is Leverancier gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Leverancier is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
Door Leverancier opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen zeven werkdagen na de totstandkoming, tenzij Leverancier reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Domeinnamen zijn van deze wettelijk bedenktermijn uitgesloten, omdat een domeinnaam op basis van de specificaties van Opdrachtgever wordt vastgelegd dan wel persoonlijk van aard zijn (zie artikel 7:46d BW).
Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te bendigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
Klikhosting.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang bendigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Klikhosting.nl niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Klikhosting.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te bendigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft Klikhosting.nl het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te bendigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met nationale- of internationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
Klikhosting.nl heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te bendigen indien opdrachtgever zich schuldig maakt aan het direct tonen van pornografisch materiaal of in welke vorm dan ook gerelateerd hieraan.

5. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
De door Klikhosting.nl opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij onverhoopte niet-tijdige levering dient Klikhosting.nl derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

6. OVERMACHT
Klikhosting.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien en voorzover zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Klikhosting.nl zicht het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet. Is de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kan met de opdrachtgever een regeling worden getroffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
Klikhosting.nl behoudt zich het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7. PRIJZEN
Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
Klikhosting.nl heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

8. BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Klikhosting.nl.
De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Klikhosting.nl het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
Klikhosting.nl stuurt opdrachtgever (per betalingstermijn) een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.
Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan Klikhosting.nl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Klikhosting.nl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Betaling van de verschuldigde kosten vindt plaats vinden door middel van een overschrijving op rek.nr. 40.49.07.261 AbnAmro ten name van Talk BV.
Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding niet aan Klikhosting.nl is voldaan.
Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
Indien verschuldigde bedragen niet worden ontvangen, brengt Klikhosting.nl een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Klikhosting.nl het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te restitueren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestitueerd.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is opdrachtgever toegestaan de op de Klikhosting.nl site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Klikhosting.nl van enige aanspraak.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Het door Klikhosting.nl vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Klikhosting.nl.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voorzover Klikhosting.nl bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Klikhosting.nl weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Klikhosting.nl op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Klikhosting.nl of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Klikhosting.nl.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Klikhosting.nl slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Klikhosting.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever vrijwaart Klikhosting.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende gevallen zouden kunnen doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Klikhosting.nl.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met mensenlijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Klikhosting.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Klikhosting.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
Klikhosting.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Klikhosting.nl mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Klikhosting.nl. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Klikhosting.nl als gevolg daarvan lijdt.

12. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. BUITENGEBRUIKSTELLING
Klikhosting.nl heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Klikhosting.nl niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze het overzicht. Klikhosting.nl zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Klikhosting.nl kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Klikhosting.nl gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan.

14. RECLAME
Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Klikhosting.nl vervalt.
Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek door opdrachtgever is geconstateerd, of in het geval dit een eerder tijdstip betreft: in redelijkheid geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak op Klikhosting.nl.
Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

15. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Klikhosting.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

16. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze het overzicht volledig van kracht blijven en zullen Klikhosting.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Assen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Klikhosting.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Klikhosting.nl beslissend.


klikhosting.nl 2000 - 2016

 
     


   
linux    
frontpage    
php    
mysql    
sidn    
     
 © 2000-2021 klikhosting.nl | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Vermelde prijzen zijn excl. BTW